حرکات مورتال کامبت ۱: کینو

کینو

kano

حرکات مخصوص:

چرخش: از حریف فاصله بگیرید، سپس جهت را دایره وار خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

پرتاب چاقو: (دفاع را نگه دارید) عقب، جلو

فتالیتی در سگا: عقب، عقب، عقب، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)

فتالیتی در سوپرنینتندو: عقب، پایین، جلو، مشت کوتاه (در فاصله نزدیک)