حرکات مورتال کامبت ۱: سونیا

سونیا

sonya

حرکات مخصوص:

حلقه: عقب، عقب، مشت بلند

گرفتن با پا: دفاع + مشت کوتاه + لگد کوتاه

ضربه قدرتی: جلو، عقب، مشت کوتاه

فتالیتی: جلو، جلو، عقب، عقب، دفاع

 

بازگشت به صفحه قبل