حرکات مورتال کامبت ۱: ساب زیرو

ساب زیرو

subzero

حرکات مخصوص:

یخ:  پایین، جلو، مشت کوتاه

اسلاید:  عقب +  مشت کوتاه + لگد کوتاه + دفاع

فتالیتی:(چسبیده به حریف) جلو، پایین، جلو، مشت بالا