حرکات مورتال کامبت ۱: ریدن

ریدن

raiden

تله پورت: پایین، بالا

اشعه: پایین، جلو، مشت کوتاه

فتالیتی: (چسبیده) جلو، عقب، عقب، عقب، مشت بلند

 

بازگشت به صفحه قبل