حرکات مورتال کامبت ۱: جانی کیج

جانی کیج

johnnycage

حرکات مخصوص:

توپ سبز: عقب، جلو، مشت کوتاه

لگد سریع: عقب، جلو، لگد کوتاه

180 درجه: دفاع + مشت کوتاه

فتالیتی: جلو، جلو، جلو، مشت بلند

 

بازگشت به صفحه قبل