حرکات مورتال کامبت ۱: اسکورپیون

اسکورپیون

scorpion

حرکات مخصوص:

طناب: عقب، عقب، مشت کوتاه

تله پورت: پایین، عقب، مشت بلند

فتالیتی: (دفاع را نگه دارید) بالا، بالا

 

بازگشت به صفحه قبل